Modelování a simulace

Cílem předmětů je seznámení se s analytickými a návrhovými modely podnikových procesů a jejich simulací. Podrobně budou rozvedeny základy procesního modelování s využitím diagramů BPD, metodikou Aris, jazykem UML a notacemi BPMN 2.0, IDEF, EPC a Petriho sítí. Dále se studenti seznámí se základy modelování ekonomických systémů pomocí softwarových agentů. Ve výuce se používá simulační systém MAREA vyvinutý ve spolupráci SU OPF a dánskou firmou REA Technology Kodaň. Dále pak např. BIMP, Signavio a AnyLogic.

Řízení podnikových procesů

Cílem předmětu je provést studenty základními pojmy z oblasti procesního řízení, praktickým použitím notace BPMN pro tvorbu as-is a to-be procesních modelů a životním cyklem BPM (Business Process Management). V seminářích se používají nástroje jako Signavio, Appromore a DISCO pro podporu Process miningu.

Informační systémy

Cílem předmětů je provést studenty informačním procesem (data/informace/znalosti), úlohou informačního systému (IS) pro podporu rozhodování podniků, technologiemi budování IS, jejich architekturami, životním cyklem a nakonec i kvalitou a bezpečností. Praktickou náplní seminářů je vytvoření plánu implementace a základních artefaktů vývoje IS podle metodiky RUP.

Manažerská ekonomika

Cílem předmětu je na základě znalostí procesů, které v podniku probíhají, naučit se je popsat, evidovat, měřit jejich výkonnost a to nejen pomocí finančních, ale i nefinančních ukazatelů a využívat moderních metod řízení. Dále pak je vede k praktickému využití analýz při sestavování zakladatelského rozpočtu, posuzování investičních projektů a hodnocení inovačních záměrů.

Podniková ekonomika

Cílem předmětu je zvyšování a rozvíjení úrovně ekonomického vzdělání, vědomostí, ale i metodických a praktických dovedností studentů v oblasti podnikohospodářské praxe.

Vedeckovýskumné projekty

TAČR,TQ01000115 "Podnikání jako druhá kariéra neboli podnikání 2.0", 2023 - 2026

COST EU, CA18115 "Transnational Collaboration on Bullying, Migration and Integration at School Level", 2020 - 2023


Garantované študijné programy

Bakalársky študijný program Ekonomika a management so špecializáciami Obchod a marketing, Podnikání v prezenčnej a kombinovanej forme štúdia. Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, Česká republika. 2021 - 2031

Bakalársky študijný program Economics and Management v prezenčnej forme štúdia. Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, Česká republika. 2021 - 2031

Nadväzujúci magisterský študijný program Ekonomika a management so špecializáciami Obchod a marketing; Podnikání; Finance, účetnícví a daně v prezenčnej a kombinovanej forme štúdia. Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, Česká republika. 2021 - 2026

Nadväzujúci magisterský študijný program Economics and Management v prezenčnej forme štúdia. Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, Česká republika. 2021 - 2026

Bakalársky a nadväzujúci magisterský študijný odbor Podniková ekonomika a management v prezenčnej a kombinovanej forme. Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, Česká republika. 2020 - 2024  


Vedené dizertačné práce

Ing. et. Ing. Michal Halaška. Využití process miningu pro řízení podnikových procesů. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, Česká republika. 2016 - 2021

Ing. Dalibor Šimek. Implementace workflow systému procesního řízení v podnikové sféře. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, Česká republika. 2016 - 2021


Posudky

Ing. Věra Pelantová, Ph.D. Údržba procesů v organizaci. Habilitačná práca. Liberec: Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta, Česká republika, 2018


Habilitačné komisie

Ing. Michael Kwarteng, Ph.D., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, Česká republika, 2022

Ing. Veronika Svatošová, Ph.D., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, Česká republika, 2021

Ing. Hana Štverková, Ph.D, MBA, LL.M., VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, Česká republika, 2021

Marta Starostka-Patyk, Ph.D., Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, Česká republika, 2019


Vedecké rady

Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, Česká republika, 2023 - 2027 (predseda)

Slezská univerzita v Opavě, Česká republika, 2023 - 2027 (člen)

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, Česká republika, 2023 - 2027 (člen)

Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, Česká republika, 2019 - 2023 (člen)