Modelování ekonomických systémů, Modelování a simulace

Cílem předmětu je výuka a praktické provedení procesních a hodnotových modelů ekonomicko obchodních systémů a jejich simulace pomocí softwarových agentů. Podrobně budou rozvedeny základy procesního a hodnotového modelování uzavřeného řídicího systému firmy. Dále se studenti seznámí se základy modelování ekonomických systémů pomocí softwarových agentů. Ve výuce se používá simulační systém MAREA vyvinutý ve spolupráci OPF a firmou Reatechnology Kodaň.

Řízení podnikových procesů

Cílem předmětu je provést studenty základnímy pojmy z oblasti procesního řízení, praktickým použitím notace BPMN pro tvorbu as-is a to-be procesních modelů a životním cyklem BPM (Business Process Management). V seminářích se používají nástroje jako Bizagi, Disco a ARIS. 

Informační systémy

Cílem předmětu je vysvětlení pojmů informační systém, informační technologie, architektura informačního systému.

Projektování informačních systémů

Cílem předmětu je výklad zásad projektování a implementace informačních systémů včetně metod týmového řešení projektů.

Informační podpora činnosti firmy, Informační systém firmy

Cílem předmětu je seznámit posluchače s možnostmi využití výpočetní techniky na všech úrovních řízení firmy, ukázat proces tvorby informačního systému, jejich analýzu a syntézu, a nutnost spolupráce autora systému a uživatele systému. Studenti se seznámí se základními principy provozu a údržby informačního systému podniku založeného na moderních informačních technologiích.. Seznámí se s architekturou informačních systémů, jejich hodnocením, získáváním informací z okolí podniku, využitím počítačů pro podporu rozhodování.

Manažerská ekonomika

Cílem předmětu je na základě znalostí procesů, které v podniku probíhají, naučit se je popsat, evidovat, měřit jejich výkonnost a to nejen pomocí finančních, ale i nefinančních ukazatelů a využívat moderních metod řízení. Dále pak je vede k praktickému využití analýz při sestavování zakladatelského rozpočtu, posuzování investičních projektů a hodnocení inovačních záměrů.

Podniková ekonomika

Cílem předmětu je zvyšování a rozvíjení úrovně ekonomického vzdělání, vědomostí, ale i metodických a praktických dovedností studentů v oblasti podnikohospodářské praxe.

Vedené dizertačné práce

Ing. et. Ing. Michal Halaška. Využití process miningu pro řízení podnikových procesů. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, Česká republika. 2016 - súčasnosť

Ing. Dalibor Šimek. Implementace workflow systému procesního řízení v podnikové sféře. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, Česká republika. 2016 - súčasnosť

Posudky

Ing. Věra Pelantová, Ph.D. Údržba procesů v organizaci. Habilitačná práca. Liberec: Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta, Česká republika, 2018.