Zo života

Volám sa Roman Šperka, doc. RNDr. Ing., Ph.D. Narodil som sa v roku 1977 vo Valašskom Meziříčí v ČR. Po narodení sme s rodičmi istý čas bývali v Čadci (SR), kde som v roku 1984 začal navštevovať základnú školu. V roku 1986 sme sa presťahovali na Staškov, Polgrúň (SR). V rokoch 1992-1996 som navštevoval Gymnázium v Turzovke (SR). Po maturite som začal podnikať v oblasti  predaja, servisu výpočtovej techniky a tvorby software (ekonomický software, pokladničné systémy - Delphi, Visual FoxPro). Neskôr som založil stavebnú firmu StavoTech - stavebné  práce.

V roku 2004 som sa rozhodol rozšíriť si vzdelanie a začal som navštevovať Obchodně podnikatelskú fakultu Slezskej univerzity v Opave (OPF-CZ), kde som v roku 2010 promoval ako inžinier ekonómie v štud. programe Systémové inžinierstvo a informatika, v štud. odbore Manažérska informatika. Od roku 2010 do 2013 som najskôr prezenčne a potom kombinovane študoval na tejto verejnej vysokej škole v doktorskom študijnom programe Ekonomika a management, v štud. odbore Podniková ekonomika a management. Štátnu doktorskú skúšku na OPF-CZ som úspešne absolvoval v roku 2012 a v roku 2013 som úspešne obhájil dizertačnú prácu na téma Využitie multiagentných systémov pre modelovanie podnikových procesov a tým som získal titul Ph.D. V marci 2017 som na OPF-CZ úspešne obhájil habilitačnú prácu s názvom Informačná podpora riadenia podnikových procesov na operatívnej úrovni a pred vedeckou radou som predniesol habilitačnú prednášku na tému Simulácie podnikových procesov, čím som sa stal docentom v odbore Podniková ekonomika a management s účinnosťou od 1.4.2017. 

V roku 2008 som začal v kombinovanej forme so súbežným štúdiom v nadväzujúcom magisterskom programe: Informatika, v štud. odbore: Informačné systémy na Prírodovedeckej fakulte Ostravskej univerzity v Ostrave (CZ). Na tejto fakulte som promoval v roku 2011 ako magister prírodných vied. Na Fakulte prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (SK) som bol prijatý do rigorózneho konania v roku 2012 s rigoróznou prácou v odbore Aplikovaná informatika. Téma mojej práce bola Multiagentná simulácia finančných trhov. Prácu som úspešne obhájil v auguste 2013 a získal som titul doktor prírodných vied RNDr.

V rokoch 2010-13 som pôsobil v študenskej komore Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě (CZ) a Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě, OPF-CZ. V rokoch 2013-16 som pôsobil v zamestnaneckej komore Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě (CZ). V roku 2012 som nastúpil na miesto asistenta Katedry informatiky OPF-CZ. Od 1.9.2015 pôsobím v Karviné na Katedre podnikové ekonomiky a managementu ako docent a vedúci katedry. V období 2016-23 som zastával funkciu prodekana pre zahraničné styky a od 1. 3. 2023 som sa stal dekanom OPF-CZ. V rokoch 2020-24 som bol garantom bakalárskeho a nadväzujúceho magisterského študijného odboru Podniková ekonomika a management a nadväzujúceho magisterského odboru Business Economics and Management, vyučovaného v angličtine. Od roku 2021 som garantom bakalárskeho a nadväzujúceho magisterského študijného programu Ekonomika a management a bakalárskeho a nadväzujúceho magisterského programu Economics and Management, vyučovaného v angličtine. 

Plynule rozprávam nemecky a anglicky. V oblasti podnikovej ekonomiky a aplikovanej informatiky je sférou môjho záujmu výskum možností modelovania a simulácií v ekonomických systémoch s využitiím multiagentnej technológie, process mining a business process management. Venujem sa interdisciplinárnemu vedeckému výskumu a publikačnej činnosti v ČR a v zahraničí.

Výskumné oblasti 

Riadenie podnikových procesov (BPM, Business Process Management), BPMs, WfMs

Modelovanie, formálny popis a analýza podnikových procesov, process mining

Agentovo orientované modelovanie a simulácie (ABMS) ekonomických systémov

Informačné systémy, robotická procesná aizácia (RPA)

Inovačný potenciál malých a stredných podnikov